hornlogga

Individuella programmet

Anpassad gymnasieskola

4-årig anpassad gymnasie­skola - Individuella programmet

Individuella programmet är till för dig som behöver utbildning vilken är anpassad för dina egna förutsättningarna. Du läser ämnesområden istället för ämnen. Målsättningen är att du får en bra grund för ett självständigt, aktivt och meningsfullt liv. Individuellt program erbjuds dig som inte kan följa undervisningen på ett nationellt program.

Det individuella programmet innehåller följande sex ämnesområden:

  • Estetisk verksamhet
  • Hem- och konsumentkunskap
  • Idrott och hälsa
  • Natur och miljö
  • Individ och samhälle
  • Språk och kommunikation

Du kan dessutom ha praktik om rektor bedömer att det är bra för dig. Istället för betyg i ämnesområdena, bedömer och utvärderar läraren dina kunskaper utifrån krav för grundläggande kunskaper och fördjupade kunskaper.

Undervisningen i ämnesområdet Estetisk verksamhet ska syfta till att du utvecklar förmåga att kommunicera och samverka med andra genom att använda olika estetiska uttrycksformer. Genom arbete med bild, form, musik, dans och drama i undervisningen ska du ges möjlighet att bearbeta egna intryck samt utveckla kreativitet, nyfikenhet och skapande förmåga. Tillsammans med eleverna har vi i flera år arbetat fram en teater/film föreställning. Vid flera föreställningar har vi samarbetat med PS gymnasiets Estetprogram samt även Falkenbergs Estetprogram.

Inom Hem- och konsumentkunskap ges möjlighet för dig att utveckla förmågan att leva ett självständigt liv. Du tillagar måltider och får utföra arbetsuppgifter som är vanligt förekommande i hemmet. I ämnesområdet ingår kunskaper om mat, måltider hälsa, vardagsliv, boende, konsumtion och ekonomi. Du får lösa problem och pröva olika metoder och tillvägagångssätt vid arbetet i ett hem.

I Idrott och hälsa behandlas sambanden mellan livsstil, hälsa och välbefinnande. Inom ämnesområdet ingår olika former av fysiska aktiviteter både inomhus och utomhus. Du får möjlighet att utveckla förmågan och lusten att använda fysiska aktiviteter som en källa till hälsa och välbefinnande. I verksamheten har vi återkommande hälsodagar samt hälsopromenad och simning en gång i veckan.

Inom ämnesområdet Individ och samhälle ingår kunskaper för att kunna orientera sig och agera i samhället och omvärlden. Samhällskunskap, geografi, historia och religion ingår i ämnesområdet. Undervisningen ska leda till att du utvecklar förmåga till ett aktivt deltagande i samhällslivet. Ämnesområdet Natur och miljö behandlar olika fenomen och samband i omvärlden och i ämnesområdet ingår biologi, fysik, kemi, matematik och teknik. Du ska ges möjlighet att använda matematiska redskap och teknisk utrustning på ett ändamålsenligt och säkert sätt.

Inom ämnesområdet Språk och kommunikation ska undervisningen leda till att du utvecklar en förmåga att använda kommunikation som ett verktyg för att lära känna dig själv, samt kunna förstå och påverka sin omgivning. Undervisningen ska också bidra till att du utvecklar förmåga att söka information för att kunna lösa problem och planera din vardag. Eftersom engelska språket får en allt mer framträdande roll i vårt samhälle ska du ges möjlighet att utveckla förmågan att förstå och använda det engelska språket. För dig med annat modersmål än svenska ska undervisningen bidra till att du utvecklar såväl sitt modersmål som din identitet. Du ska i undervisningen ges möjlighet att utveckla förmåga att använda olika digitala verktyg för att kunna kommunicera och samspela med andra och för att kunna vara delaktiga i samhället.

Välkommen till oss!

Information på skolverket.se

 

Kontakt

Therése Johansson
Studie- och yrkesvägledare

 0729-839244
 therese.johansson1@varberg.se

Josefin Björling
Biträdande rektor

 0721652352
 josefin.bjorling@varberg.se

2023-09-05    Jonas Mollberg   
Dela:


Varbergs kommun logotype

© 2024 Peder Skrivares skola
Dataskyddsförordningen, GDPR | Varbergs kommun
Tillgänglighetsredogörelse


En kaka

PS webbplats använder cookies. Dessa används för att webbplatsen skall fungera korrekt och för att vi skall se hur webbplatsen används. Godkänner du att vi använder cookies? Läs mer om vilka cookies vi använder...

JA  NEJ