hornlogga
Studie- & yrkesvägledning

INDIVIDUELLA VAL 2024-2025

OBS! Utbudet av kurser kan komma att ändras.

VALBARA KURSER

ANVISNINGAR  

Alla kurser kan sökas av alla elever på skolan. Ibland finns krav på förkunskaper. En kurs som är obligatorisk på ditt program är inte sökbart som Individuellt val. På det individuella valet ska du sammanlagt läsa 200 poäng. Utbudet av kurser skiljer sig åt mellan årskurserna därför är det viktigt att göra en planering för alla åren.

Vad är bra att tänka på

Vill du veta mer om vilka kurser som kan vara fördelaktiga att läsa med tanke på kommande yrkesliv – eller högskolestudier kontaktar du din studie- och yrkesvägledare. Du kan även informera dig via www.studera.nu.

Hur många val?

Du ska göra två val - ett förstahandsval samt ett andrahandsval. Tänk noga över vilka kurser du väljer eftersom du inte har någon garanti för att få ditt förstahandsval, även om vi gör vad vi kan för att möta elevernas önskemål. Registrera kurserna i rätt ordning. Får du ditt förstahandsval stryks ditt andrahandsval automatiskt. En kurs kan komma att ställas in om färre än 12 söker, eller om lärare saknas. Rektor fattar beslut om det efter att valen är gjorda. Om varken ditt första- eller andrahandsval startar kommer du att få komplettera ditt val. 

Hur och när görs valet?

Du gör ditt val via Edlevo genom att logga in under PS-bokmärken eller genom snabblänken i Vklass. Vidare instruktioner kommuniceras av SYV när det börjar bli dags att välja. Valsidan stänger 31 januari.

Vad händer om jag ångrar mitt val?

Vill du ändra ditt val under valperioden gör du det på nätet. Du förlorar inget på att göra en ny registrering. När valsidan är stängd så tilldelas du plats sedan övriga fått sina val. 

Vad händer om jag glömmer att välja?

Då får du lämna in en intresseanmälan. Du tilldelas plats sedan övriga fått sina val.

Vad händer om en kurs har fler sökande än det finns platser?

Då lottas platserna ut bland de sökande.

Utökad studiekurs

Om du vill läsa mer än 2500p kommer rektor att besluta om det vid läsårsstart. Förutsättning för utökat program är att du klarat av tidigare studier.  Du ansöker antingen genom att välja direkt under valperioden eller via blankett ”Ansökan om ändrad studieplan”.

PSI och NIU

Om du läser PSI (300p) eller NIU (600p) använder du hela ditt individuella val. Du får också automatiskt utökad studiekurs

Vad händer om jag ångrar mig när kursen påbörjats?

Ångrar du dig när dina lektioner börjat på schemat kommer dina kunskaper att bedömas och resultatet registreras i din Individuella studieplan. Betygen A-F används om underlag för bedömning finns. Saknas underlag sätts ”-”. Har du särskilda skäl att avbryta en kurs måste du kontakta din studie- och yrkesvägledare. 

BILD  

Kontaktperson – Marianne Sandström

Bild och form 1a1 (BILBIL01a1) 50 poäng
Vi tittar på bilder, diskuterar bilder men framförallt får du göra bilder i många olika tekniker och i olika material. Du får träna på problemlösning och idéutveckling i projekt från skiss fram till färdiga produkter, både enskilt och i grupp.

Bild och form 1a2 (BILBIL01a2) 50 poäng
I kursen som är en för fördjupning av Bild och form 1a1, får du bland annat också träna på metoder för redovisning och presentationer av färdiga bildarbeten.

BIOLOGI  

Kontaktperson Sandra Rödjer

Biologi 1 (BIOBIO01) 100 poäng
Kursen sätter levande organismer i centrum. Du får lära dig mycket om växt- och djurriket samt samspelet i naturen mellan de levande organismerna och miljön. Exkursioner i naturen och laborationer är en viktig del av undervisningen. Även ämnesområden som genetik, ärftlighetslära, samt evolution behandlas.

CAD  

Kontaktperson Mikael Bergström

CAD 1 (CADCAD01) 50 poäng

I kursen får du lära dig att göra ritningar i Auto cad. Du får även lära lite om hur man skapar tredimensionella objekt. Du lär dig att:

 • själv framställa ritningar för en enkel produkt 
 • förstå begrepp som vyplacering, snitt och måttsättning
 • använda programmet Auto cad för att framställa ritningar
 • göra enklare inställningar i programmet
 • få en inblick i hur program som skapar tredimensionella bilder av en produkt fungerar

CAD 2 (CADCAD02) 50 poäng

Kursen bygger på Cad 1. Du utvecklar dina kunskaper inom ritteknik och framförallt arbetar vi med modeller i 3-D. Du lär dig att:

 • framställa kompletta ritningsunderlag – du utvecklar dina kunskaper i ritteknik så att du kan göra fullständiga ritningar för en produkt
 • göra mer avancerade inställningar i programmet Auto cad
 • på egen hand göra tredimensionella bilder av föremål i programmet Inventor 
 • sätta ihop flera delar till en komplex produkt i Inventor
 • skapa kompletta ritningsunderlag med hjälp av dina tredimensionella bilder
 • med hjälp av programmet undersöka om din produkt håller

DIGITALT SKAPANDE  

Kontaktperson Berny Engström

Digitalt skapande 1 (DIGDIG01) 100 poäng
Kursen Digitalt skapande handlar om att skapa och gestalta, förmedla uttryck och berätta. Vi arbetar både med analoga men framför allt digitala verktyg i gränslandet mellan konstnärligt skapande och digital teknik. Under kursen kommer du att arbeta med att skapa och redigera bilder, ljud, film m.m. Du arbetar både enskilt och i grupp och publicerar delar av det du gör på lämpliga plattformar på nätet. Du får kunskap och färdigheter i att använda framför allt Adobes mjukvara. De program vi för närvarande arbetar mest med är Adobe Photoshop, Adobe Spark och Adobe Illustrator för bild, Audacity för ljud, Adobe Premiere för film samt Adobe Animate för animationer.

ENGELSKA  

Kontaktperson Malin Janko Enander

Engelska 6 (ENGENG06) 100 poäng. Valbar för elever på yrkesprogram.
Du lär dig att använda engelskan som ett verktyg för att skaffa och förmedla kunskap. Du läser, sammanfattar och kommenterar innehållet i längre skönlitterära texter och film. Du studerar levnadsvillkor, attityder, värderingar, traditioner, samhällsfrågor samt kulturella, historiska, politiska och sociala förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. Du tränar på att förstå vad som sägs i sammanhängande tydligt tal där innehållet kan vara nytt för dig och av relativt teoretisk karaktär. Du lär dig att anpassa språket efter olika situationer och att framföra och bemöta argument både i skriftlig och muntlig form.
Förkunskapskrav: Engelska 5

Engelska 7 (ENGENG07) 100 poäng.
Kursen är en variant av Engelska 7 som i första hand är inriktad på engelska för arbetslivet och vidare studier. Målet är att eleverna efter genomgången kurs ska ha en bra grund för att kunna ta det internationellt gångbara certifikatet Cambridge Advanced English C1. Detta diplom godkänns av många arbetsgivare och universitet världen över som bevis på tillräckliga kunskaper i engelska. Du betygsätts enligt kriterierna för kursen engelska 7. Provet för CAE C1-diplom är frivilligt och kostar ca 2800 kronor år 2023.
Förkunskapskrav: Engelska 6
Kursen ger 1.0 meritpoäng.

Engelska 7, Cambridge engelska (ENGENG07) 100 poäng
Kursen är en variant av Engelska 7 som i första hand är inriktad på engelska i arbetslivet. Målet är att eleverna efter genomgången kurs ska ha en bra grund för att kunna ta det internationellt gångbara certifikatet Cambridge Advanced English. Diplomet är avsett för de som behöver kunskaper i engelska för arbete och studier. Det accepteras av många brittiska och amerikanska universitet som bevis på tillräckliga kunskaper i engelska. Provet som är frivilligt kostade våren 2016 2.050 kronor.
Förkunskapskrav: Engelska 6
Kursen ger 1.0 meritpoäng.

ENTREPRENÖRSKAP / Ung Företagsamhet  

Kontaktperson Maria Hylander

Entreprenörskap/Ung företagsamhet (ENTENR0) 100 poäng
UF - Ung företagsamhet ger dig möjlighet att fram en affärsidé och under ett år driva företag på riktigt. Affärsidén är en produkt eller tjänst som ni skall marknadsföra och sälja. Via många samarbeten med näringslivet i Varberg får du möjlighet att skapa nya kontakter och chans att komma riktigt långt med ditt företag. Varje år ordnas en regional mässa där samtliga UF-företag i Halland ställer ut och tävlar inom olika områden, som t ex bästa produkt, bästa tjänst eller bästa web. Vinner ditt företag väntar flera tävlingar och mässor även på riks- och internationell nivå.

FOTOGRAFISK BILD  

Kontaktperson Magnus Olofsson

Fotografisk bild 1 (FOTFOT01) 100 poäng
Kursen ger dig grundläggande förståelse för den fotografiska bildens uttryck och teknik. Vi jobbar till stor del praktiskt med att fotografera digitalt och med redigering och kreativt bildskapande i Photoshop. Eftersom kursen har som mål att utveckla ditt bildseende så samtalar vi också tillsammans om inspirerande fotografiska bilder; både de välkända fotografernas och våra egna.

Fotografisk bild 2 (FOTFOT02) 100 poäng
Kursen ger dig fördjupad förståelse för den fotografiska bildens uttryck och teknik. Vi jobbar både praktiskt och teoretiskt med till exempel blixtfoto i studio och bildkomposition. Kursen innehåller genomgångar om kamerateknik, fotografiskt bildberättande och Photoshop. Du får som elev möjlighet att fördjupa dina egna bildidéer genom relativt fritt kreativt arbete och gemensamma diskussioner.

FÖRETAGSEKONOMI  

Kontaktperson Marina Stenqvist

Företagsekonomi (FÖRFÖR01) 100 poäng
Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. Vi läser om marknadsföring, ledarskap och organisation, redovisning och kalkylering. Ämnet omfattar även entreprenörskap, som inbegriper metoder och förhållningssätt för att kunna starta, driva och vidareutveckla verksamheter.

GRUNDKURS  

Kontaktperson Maria Elfstrand

Grundläggande vård och omsorg (GRUGRU0) 100 poäng
Kursen ger kunskaper om människokroppens anatomi och fysiologi, samt vanligt förekommande sjukdomar och åtgärder vid dem. Man får också förståelse för innebörden av personlig omvårdnad och egenvård och hur det kan stödjas, samt användning och hantering av vanligt förekommande läkemedel. Bestämmelser om arbetsmiljö, säkerhet och yrkesetik i samband med arbetet med grundläggande vård och omsorg.
I kursen ingår även att lära sig första hjälpen: Hjärt-lungräddning med defibrillering samt hur man ska agera vid skada och akut sjukdom.

HISTORIA  

Kontaktperson Bert-Ove Andersson

Historia 1a2 (HISHIS01a2) 50 poäng
I Historia 1a2 läser vi om den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv, med vissa nedslag i forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden. Vi läser även om viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande.
Under rubrikerna källkritik, historiebruk och källmaterial tittar vi på hur olika händelser speglas i historiskt källmaterial (radio, TV, tidningar, böcker) och vi övar oss också på att kunna se historien utifrån olika perspektiv dvs. vem är det som skriver historien och varför? Ett viktigt moment är också att se hur individer och grupper har använt historia i vardagsliv, samhällsliv och politik.

HÄLSOVÅRD

Kontaktperson Liane Magnusson

Friskvård och hälsa (HAAFRIO) 100 poäng
Hälsa, friskvård och omsorg handlar om människan och hur vi tar hand om oss själva men också om omsorgen av andra med alltifrån stresshantering till personlig coachning och livsstilsval. Några centrala delar vi kommer att prata om är kost, näring, fysisk aktivitet, sömn, stress, stresshantering, missbruk och beroende, sexualitet, genus, samlevnad samt STI (sexually transmitted infections). Vi arbetar praktiskt med olika former av hälsofrämjande arbete. Några av de fysiska aktiviteterna vi gör är stresstest, mindfulness, samarbetsaktiviteter, långpromenader med samtal, lekar och avslappningsövningar för att främja den holistiska hälsan.

Mental träning (HALMENO) 100 poäng

Kontaktperson Charlotte Ohlsson

Vill du utveckla din förmåga att hantera stressen i vardagen? Kanske lära känna dig själv lite mer på ett
djupare plan. I kursen mental träning lär du dig strategier för livet. Vad är det egentligen som påverkar din prestation i olika situationer? I kursen lär du dig att sätta upp
egna hanterbara mål samt handleda och motivera andra. Du får även prova på olika träningsformer samt mindfulness och yoga. Kursen bygger på aktuell forskning inom området.

IDROTT och HÄLSA  

Kontaktperson Johan Hellman

Lagsport och lagspel 1 och 2 (IDRIDO01, IDRIDO02) 100+100 poäng
Kurser för dig som vill ha mer av lagspel. Mycket praktisk aktivitet. Du får också en fördjupning i taktik och regler. Du lär dig grunderna i hur träning påverkar kroppen och planerar samt genomför ett träningsprogram. Du lär dig också mer om Idrottsskador, etik och moral. Kursen innehåller också besök av gästföreläsare/tränare. Kursen kan vara förlagd till olika idrottshallar i kommunen.

PSi - FOTBOLL, INNEBANDY, VINDSURFING, PADEL OCH SIMNING

 • Fotboll - Kontaktperson Jörgen Gustafsson
 • Innebandy - Kontaktperson Andreas Wahman, Patric Löfborg
 • Vindsurfing - Kontaktperson Johan Hellman
 • Padel  - Kontaktperson Patric Löfborg
 • Simning Kontaktperson Patric Löfborg

PSi-Peder Skrivares idrottsutbildning (IDRIDO01) 100 poäng
Läses i årskurs 1.
PSi ger dig möjligheten att kombinera idrott med vanliga studier.
PSi riktar sig till flickor och pojkar som brinner för sin idrott.
En förutsättning för att en träningsgrupp startar är att det finns tillräckligt många sökande.
PSI har du två gånger i veckan. Den allra största delen av kursen är praktisk då du har träning med din grupp. Kursen innehåller också några teoretiska moment, där du får lära dig om träningslära, anatomi, fysiologi, idrottens historia osv.

PSI-Peder Skrivares idrottsutbildning (IDRIDO02, TRNTRN01) 200 poäng,
Dessa 2 kurser läses parallellt i åk 2 och 3.
Du utvecklar dina färdigheter ytterligare inom din lidrott och lär dig mer om dess taktik, teknik och regler. Du får också insikt i idrottspsykologi och dess tillämpningar. Du lär dig mer om träningslära och träningsmetoder samt dess effekter. Du får mer kunskap om hur man förebygger och akut behandlar vanliga idrottsskador, samt om näringsfysiologins betydelse för prestation och hälsa.
Bygger på PSi årskurs 1

Träning och hälsa -träningslära

Träning och hälsa 1 (TRNTRN01) 100 poäng
Träning och hälsa riktar sig till tjejer och killar som brinner för träning och hälsa. På utbildningen kommer du under schemalagd skoltid ägna dig åt träning och hälsa. Huvuddelen av tiden ägnas åt praktisk träning inom uthållighet, styrka, rörlighet och koordination. Exempel på aktiviteter kan vara: gymträning, bodypump, boxercise, spinning, löpning, TRX, cirkelfys, aerobic m.m Du får också teoretisk undervisning i bl a kost, träningslära samt idrottsskador.

Kursinnehåll:
Under din gymnasietid läser du 200 poäng träning och hälsa enligt följande:
Åk 2 Träningslära 1, 100p
Åk 3 Träningslära 2, 100p

Var tränar vi?
Vi använder oss av våra lokaler på PS där vi bl.a. har tillgång till en idrottshall, ett välutrustat gym och en aerobicssal för gemensamma gruppträningar. En del träningar kommer även genomföras på lokala träningsanläggningar i Varberg.

Träning och hälsa 2 (TRNTRN02) 100 poäng


Du som läser träning och hälsa 1 i åk 2 kan fortsätta läsa träning och hälsa 2 i åk 3. Du fortsätter att utveckla dina färdigheter inom uthållighet, styrka, rörlighet och koordination. Du får också fördjupad kunskap inom kost, träningslära samt idrottsskador. 
Bygger på träning och hälsa 1.


Vindsurfing

Kontaktperson Johan Hellman

Eleven behöver inte ha egen vindsurfingutrustning, all utrustning lånas av skolan, även våtdräkt och våtskor. Kurserna koncentrationsläses med tyngdpunkten lagd på höst och vår. Eleverna läser efter ett rullande schema med de flesta lektionerna på em/kväll samt någon helgdag.
Normalt börjar man Vindsurfingutbildningen i åk 1, men det går att börja vindsurfingutbildning i åk 2. Då läses Vind/IDRIDO01 i åk 2. Därefter kan VIND/ IDRIDO02, läsas i åk 3.

Vindsurfing grundkurs (IDRIDO01) 100 poäng
En kurs för dig som vill lära dig grunderna i Vindsurfing. Mycket praktisk aktivitet utomhus under årets ljusa och varma månader. Du lär dig också grunderna i hur träning påverkar kroppen och planerar samt genomför ett träningsprogram för Vindsurfare. Kursen behandlar också akut omhändertagande. Utbildningen kommer att innehålla lektioner på kvällar och helger. Kursen är i huvudsak förlagd till Apelviken och skolans vindsurfinglokaler i där.
Kursen kan läsas i åk 1 eller 2.

Vindsurfing fördjupning/Instruktör (IDRIDO02, PEDAKI00S) 200 poäng
Du som går Vindsurfing i åk 1 kan fortsätta Vindsurfingutbildningen i åk 2 och 3. Du fortsätter att utveckla dina färdigheter inom Vindsurfing. Du lär dig om inlärningsmetodik för att kunna bli instruktör. Du lär dig mer om träningslära och träningsmetoder. Du får också fördjupad kunskap om kost, träning, fysiologi och hur man agerar i akuta situationer mm.
Förkunskapskrav: IDRIDO01 vindsurfing

Vindsurfing Fortsättningskurs (Vind/ IDRIDO02) 100 poäng
Kursen läses i åk3 och Du fortsätter då att utveckla dina färdigheter. Du lär dig mer om träningslära och träningsmetoder. Du får också fördjupad kunskap om kost, träning, fysiologi och hur man agerar i akuta situationer mm.

NIU – Nationella idrottsutbildningar

Genom att söka till NIU kan du kombinera din elitsatsning med gymnasiestudier. Du läser 6 kurser på totalt 600 p.

På Peder Skrivares skola finns inriktningarna 

 • Innebandy - Kontaktperson Andreas Wahman, Patric Löfborg
 • Vindsurfing (enbart åk 3) -  Kontaktperson Per Ringkvist 
 • Truppgymnastik - Kontaktperson Elisabeth Thelne
 • Fotboll - Kontaktperson Jörgen Gustafsson

NIU kan kombineras med följande program fr.o.m. läsåret 2022/23: BF-, IN-, EK-, NA- , samt TE- programmet

BRIDGE (IDRIDO01)

Kontaktperson Lars-Anders Callenberg

Bridge riktar sig till dig som vill öka din problemlösnings- och koncentrationsförmåga med hjälp av en
tävlingsinriktad mindsport. Du kommer att få lära dig grunderna i bridge samt att utveckla ditt spel genom att få möjlighet att lära dig både budteknik och speltekniska finesser. Det går att tävla i bridge men man kan också använda träningen man får till att bli en bättre problemlösare eller bara få använda sina kunskaper i sociala sammanhang. Bridge spelas över hela världen och det finns klubbar och föreningar i de flesta svenska och utländska städer och tätorter.

LEDARSKAP OCH ORGANISATION  

Kontaktperson Kristina Lindahl Andrén

Ledarskap och organisation (LEDLED0) 100 poäng I kursen lär du dig hur effektiva organisationer skapas genom rätt ledarskap och rätt kompetens. En hjälp till detta får du genom att lära dig system och rutiner för att få en organisation eller ett företag att fungera på ett bra sätt. Du får också en inblick i styrverktyg som behövs för att fatta rätt beslut, bland annat ekonomi- och informations system. Efter kursen har du fått kunskap i att leda och organisera en verksamhet utifrån en väl genomtänkt verksamhetsidé.

MATEMATIK  

Kontaktperson Lars-Anders Callenberg

Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Kommunikation med hjälp av matematikens språk är likartad över hela världen. I takt med att informationstekniken utvecklas används matematiken i alltmer komplexa situationer. Matematik är även ett verktyg inom vetenskap och för olika yrken. Ytterst handlar matematiken om att upptäcka mönster och formulera generella samband.

Matematik 2a (MATMAT02a) 100 poäng
I kursen behandlas metoder för att lösa vissa typer av ekvationer och ekvationssystem. Man lär sig om funktioner och deras egenskaper. Kursen tar upp geometri med fokus på
karaktärsämnena, samt metoder för budgetering. Vidare ingår även träning i matematisk argumentation.
Kan ge 0,5 meritpoäng

Matematik 3b (MATMAT03b) 100 poäng
I denna kurs får eleven en fördjupad kunskap om funktioner. Polynom och rationella funktioner behandlas, samt olika metoder för att lösa polynomekvationer av högre gradtal. Begreppen kontinuitet och gränsvärde tas upp. Funktioners derivata, primitiva funktioner och integraler utgör en viktig del av kursen.
Kan ge 0,5 meritpoäng

MEDIEKOMMUNIKATION  

Kontaktperson Maria Hylander

Journalistik, reklam och information (MEEJOU01) 100 poäng

I kursen kommer vi att jobba med göra en skoltidning, vi kommer att skriva artiklar och skapa
reklammaterial med tillhörande bilder. Du får också lära dig om kommunikationsteorier, lagar och
regler. Hur man kommunicerar ut budskap mot målgrupp. Kursen är en blandning av teori och

MEKATRONIK  

Kontaktperson Clas Thorsson

Mekatronik 1 (MEKMEK01) 100 poäng
Kursen ger kunskaper om hur elektriska och mekaniska system fungerar och samverkar med varandra. I kursen ingår moment med grundläggande ellära och elsäkerhet, drifttagning och kontroll av elmotor, pneumatiska system (tryckluft), sensorer och logiska funktioner. Många moment utgår från att man skall förstå funktionen och kunna koppla utifrån ett givet underlag. Styrningen sker med såväl relä som PLC (programmerbara system). I avslutande projekt bygger man hela system som t.ex. elmotordrift, programmering av hisstyrning eller enklare tillverkningslinje. I ett projekt ingår planering, uppkoppling, funktionstest (felsökning) och dokumentation.

MODERSMÅL  

Kontaktperson Lars Gunnar Forslund

Du som har ett annat modersmål än svenska har rätt till modersmålsundervisning om du använder språket dagligen i hemmet och har goda kunskaper i språket. Undervisningen sker på överenskommen schematid.

Modersmål 1 (MOEXXX01) 100 poäng.
Krav att man läst modersmål i grundskolan.
Modersmål 2 (MOEXXX02) 100 poäng.
Bygger på modersmål1
Aktiv tvåspråkighet (MOEMOD0) 100 poäng.

Bygger på modersmål 2

MUSIK  

Kontaktperson musik Martin Lindholm/körsång Britta Antonér

Ensemble (MUSENS01) 100 poäng
I kursen ensemble 1 kommer du att få musicera ihop med andra. Du kommer att få möjlighet att prova på flera olika instrument och olika musikstilar. Du kommer även att få möjlighet att spela både efter noter och på gehör, samt att uppträda i något sammanhang som bestäms tillsammans i gruppen.

Körsång 1 (MUSKÖS01) 100 poäng
Gillar du att sjunga men kanske inte ensam? Då är detta kursen för dig! Vi gör ett vackert luciatåg, sjunger på konserter och medverkar på skolans stora avslutningar. Vi testar alla möjliga genrer och du kommer att lära känna elever från andra program och hitta gemenskap utanför din egen klass. Visste du att körsång är Sveriges näst största folkrörelse? Välkommen! Åk 2 och 3 läser körsång tillsammans. Kursen schemalägges sen eftermiddag.

NATURKUNSKAP  

Kontaktperson Johan Eliasson

Naturkunskap 1a2 (NAKNAK01a2) 50 poäng
Kursen behandlar följande områden:

 • Översiktlig genomgång av människans organsystem och hur dessa samverkar och påverkas av vår livsstil i fråga om kost, motion, droger och konsumtion.
 • Grundläggande kunskaper för att kritiskt kunna granska olika hälsobudskap trender i media.
 • Översiktlig genomgång av hur det biologiska arvet fungerar och vilka etiska och biologiska konsekvenser biotekniken måste ta ställning till.
 • Naturvetenskapliga arbetsmetoder, naturvetenskapligt förhållningssätt och kritiskt granskande av ovetenskapliga påståenden.

Naturkunskap 2 (NAKNAK02) 100 poäng

Kursen behandlar följande områden.

 • Universums uppkomst och materiens byggnad. 
 • Energi och materia. 
 • Oorganiska och organiska ämnen i vår vardag. 
 • Fördjupad genomgång av människokroppens organsystem och hur dessa påverkas av yttre omständigheter såsom kost, motion och droger. 
 • Evolutionens mekanismer och livets utveckling. 
 • Livets villkor och ekologi. 
 • Teknisk och industriell utveckling i ett miljöperspektiv.
 • Naturvetenskapliga arbetsmetoder, naturvetenskapligt förhållningssätt och kritiskt granskande av ovetenskapliga påståenden.

PRODUKTIONSKUNSKAP  

Kontaktperson Jerry Johnson

Produktionskunskap 1 (PRDPRO01) 100 poäng
I kursen produktionskunskap får du som elev möjligheten att lära dig hur en produktions-idé utvecklas samt hur det tillverkande företaget är uppbyggt. Du få också kunskap om hur produktionsfilosofin, logistiken och tillverkningsflödet i en tillverkande verksamhet fungerar och påverkar kostnaderna. Du får också kunskaper om vikten av hur olika enheter samarbetar i det tillverkande företaget samt kännedom om olika material och resurser som krävs i en tillverkande process. Olika produktionsmetoder, marknadsföring och hållbar utveckling är också en del i utbildningen.

Om du går teknikprogrammet så ger kursen ger tillsammans med Mekatronik 1 behörighet till gymnasieingenjör - processtekniker på PS.

PROGRAMMERING  

Kontaktperson Fredrik Einarsson

Programmering 1 (PRRPRR01) 100 poäng
Kursen ger både teoretiska och praktiska kunskaper i programmering.

Delar av kursen kommer att genomföras som projektuppgifter i grupp eller självständigt.

Kursdeltagarna kommer att utveckla ett antal små program som bygger på den teori som vi kommer att gå igenom. 

Vi arbetar med objektorienterad programmering, programmeringens grundpelare som hantering av variabler, selektioner/iterationer, olika algoritmer för sökning och sortering. Vi prövar även att programmera grafiska gränssnitt. Vi kommer även titta på klasser och dess uppbyggnad. Lämpliga förkunskaper är datorvana och godkänt resultat i matematik 1.

PSYKOLOGI  

Kontaktperson Sara Kuylenstierna och Emma Nilsson Norberg

Psykologi 1 (PSKPSY01) 50 poäng.
Psykologins historiska framväxt. I samband med det behandlas psykoanalysens och behaviorismens tidiga förklaringar av mänskliga beteenden, känslor och tankar.
Kognitionspsykologi: hur människan uppfattar och förstår sin omvärld och sig själv och hur hjärnan tar emot och behandlar information. Vi lär oss också om kognitiv terapi.
Biologisk psykologi: här diskuterar vi arv och miljö och tittar på nya forskningsrön. Hur människan förstås utifrån fysiska förklaringar av tänkande, känslor och beteende.
Socialpsykologi: hur människan påverkas och formas tillsammans med andra utifrån de grupper och organisationer hon eller han tillhör.
Verklighetsuppfattningar och självbilder. Hur de påverkas och formas.
Psykisk hälsa och ohälsa med betoning på stress och stresshantering samt kriser och krishantering.

Psykologi 2a (PSKPSY02a) 50 poäng
Psykologins roll i samhället.
Personlighetspsykologi: hur individen beskrivs utifrån sina egenskaper och hur dessa påverkar individens beteende, känslor och tankar.
Utvecklingspsykologi: hur människan utvecklas genom livet i samspel mellan arv och miljö.
Klinisk psykologi, psykisk ohälsa och olika psykologiska behandlingsalternativ. I samband med det behandlas arvets och miljöns betydelse för psykisk hälsa och ohälsa.
Mediers, livsstilars och kulturers påverkan på mänskliga beteenden, känslor och tankar.

SAMHÄLLSKUNSKAP  

Kontaktperson Sara Kuylenstierna och Emma Nilsson Norberg

Samhällskunskap 1a2 (SAMSAM01a2) 50 poäng.

 • Politiska ideologier och hur de påverkar samhällsbyggande och välfärd.
 • Samhällsekonomi och ekonomiska kretsloppet - hur pengar flödar mellan olika delar i samhället, inflation och hur det påverkar min privata ekonomi. Tillväxt och företagande. Resursanvändning och fördelning.
 • Massmediers och informationsteknikens roll i samhället. Deras möjligheter att påverka människor och samhällsutvecklingen samt de möjligheter de ger människor att påverka.
 • Metoder för att samla in information exempelvis intervjuer, enkäter och observationer.
 • Metoder för att bearbeta information exempelvis statistiska metoder, argumentationsanalys och källkritik.
 • Presentation i olika former exempelvis debatter och rapporter samt powerpoint, film mm.

SKOG, MARK OCH VATTEN  

Kontaktperson Simon Sevehem

Jakt och viltvård 1 (SKOJAK01) 100 poäng
Kursen följer Skolverkets styrdokument för den nationella kursen ”Jakt och viltvård” samt det kursinnehåll som ligger till grund för ”Jägarexamen”. Detta innebär att man vid kursens slut har
möjlighet att avlägga teoriprovet för jägarexamen. Provet kostar 500 kronor att skriva och är något eleven själv får bekosta. Kursens innehåll fokuserar på hur vi kan bedriva jakt på ett ekologiskt hållbart och etiskt försvarbart sätt samt hur vi bör behandla viltet för att få starka viltstammar som i slutändan ger ett gott, nyttigt och hållbart kött på bordet. Vi går igenom olika vapentyper och praktiskt, säkert handhavande av dessa. Kursen bidrar till fördjupade kunskaper inom ekologi och jaktens koppling till jord och skogsbruk. Eleven skall efter avslutad kurs ha upprättat en viltvårdsplan för ett viltvårdsområde.

För ”Jägarexamen” krävs avlagda och godkända prov som innefattar skjutprov för kulgevär och hagelgevär samt ett teoretiskt prov . Inom ramen av kursen provar vi och övar på samtliga moment men det är bara det teoretiska provet skolan ombesörjer att ordna.

SPRÅK  

Franska, steg 1-5 (MODFRA01/05) 100 poäng/steg
Kontaktperson Catarina Ekstrand Turries, Ann Bosell
Italienska, steg 1–3 (MODITA01/03)
Kontaktperson Anna Svalin
Spanska, steg 1-5 (MODSPA01/05)
Kontaktperson Eva Windahl
Tyska, steg 1-5 (MODDEU01/05)
Kontaktperson Eva Åberg

Moderna språk är ett ämne som kan innefatta en stor mängd språk. Undervisningen i de olika språken ska utveckla förmågan att både förstå och själv uttrycka sig i tal och skrift. Förutom det rent språkliga kommer du också att få lära dig lite om målspråkets kultur, livsvillkor, samhällsförhållanden, historia etc. Dessutom tränas förmågan att anpassa språket efter olika syften, mottagare och situationer.
Stegen 1-5 bygger på varandra. Steg 3 bygger även på språk efter år 9 i grundskolan.

Meritpoäng för moderna språk – max 1,5

 • Moderna språk 3 ger 0,5 meritpoäng.
 • Moderna språk 4 ger 1,0 meritpoäng.
 • Moderna språk 5 ger 0,5 meritpoäng.

Om du har betyg i steg 4 men saknar betyg i steg 5 kan du få 0,5 meritpoäng för ett annat modernt språk, lägst steg 2.
Om det inte finns något krav på särskild behörighet får du 1,5 meritpoäng för 3 och 4.
Krävs Moderna språk 3 för särskild behörighet kan du få 1,5 meritpoäng för steg 4 och 5.

SVENSKA  

Kontaktperson Carl Wingård

Retorik (SVERET0) 100 poäng
Vill du bli bättre på att argumentera, debattera och övertyga? Vill du bli säkrare på att tala inför publik? Då är kursen Retorik något för dig! För det första kommer du – med utgångspunkt i klassisk retorik – att lära dig hur man kan göra för att få folk att lyssna på dig och få dem att gå med på det du tycker. Samtidigt kommer du här också att lära dig att genomskåda andra talares metoder för att påverka människor i en viss riktning. För det andra kommer du att lära dig olika typer av tal, samt den viktiga rollen som själva talsituationen och åskådarna spelar; det är skillnad att hylla jubilaren på ett 20-årskalas inför bästa vänner och på att debattera betygssystemet inför medlemmar ur Skolverket. För det tredje kommer du att lära dig hur man känner sig säkrare under själva talsituationen, hur man gör för att höras, för att minnas det man ska säga och vilka hjälpmedel som finns för att få ett framförande så tydligt och bra som möjligt. Till sist, retorik handlar inte bara om muntlig argumentation och påverkan, utan också om vilken roll retoriken spelar i andra sammanhang. Hur påverkas man av text, till exempel? Vad i reklam är det som övertygar?

Skrivande (SVESKR0) 100 poäng
Gillar du att uttrycka dig i text? Skriver du berättelser, blogginlägg, låttexter eller dikter? Drömmer du om att bli journalist eller att få se dina texter i en bok? Då är Skrivande kursen för dig. Här får du tillsammans med likasinnade en möjlighet att utvecklas som skribent, författa texter av olika slag och utforska litteraturens världar.

 • Du får lära dig berättarteknikens grunder genom teori och kreativa skrivövningar
 • Du får förebilder och inspiration genom att läsa och samtala om klassiska såväl som samtida texter av de bästa författarna
 • Du får praktiska råd på hur du kan förbättra ditt skrivande och utveckla ditt språk genom textsamtal och konstruktiv respons
 • Under höstterminen får du pröva på att skriva texter av många olika slag, såsom noveller, bloggtexter, dikter, filmmanus, reportage och krönikor
 • Under vårterminen ges du stor frihet att välja vilken sorts texter du vill arbeta med till den antologi som blir vårt slutprojekt

Förkunskapskrav: Svenska 1

Svenska 2 (SVESVE02) 100 poäng. Valbar för elever på yrkesprogram.
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Muntlig framställning av utredande och argumenterande slag i och inför grupp. Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd i muntlig framställning.
 • Uppbyggnad, språk och stil i olika typer av texter samt referat och kritisk granskning av texter. Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter. Normer och stildrag som hör till dessa texttyper.
 • Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och skönlitterära verk, vilket även inkluderar teater samt film och andra medier, från olika tider och epoker. Dansk och norsk skönlitteratur, delvis på originalspråk. Relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling, dvs. hur skönlitteraturen har formats av förhållanden och idéströmningar i samhället och hur den har påverkat samhällsutvecklingen.
 • Skönlitterära verkningsmedel. Centrala litteraturvetenskapliga begrepp och deras användning.
 • Svenska språkets uppbyggnad, dvs. hur ord, fraser och satser är uppbyggda samt hur de samspelar i grammatiken.
 • Språkförhållanden i Sverige och övriga Norden, till exempel språklagstiftning, minoritetsspråk och dialekter.

Svenska 3 (SVESVE03) 100 poäng. Valbar för elever på yrkesprogram.
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Muntlig framställning med fördjupad tillämpning av den retoriska arbetsprocessen som stöd i planering och utförande samt som redskap för analys. Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd i muntlig framställning.
 • Viktiga generella drag som rör disposition, språk och stil i texter av vetenskaplig karaktär.
 • Läsning av och arbete med texter, vilket inkluderar strukturering, sovring, sammanställning, sammanfattning och källkritisk granskning.
 • Skriftlig framställning som anknyter till den vetenskapliga texttypen och som behandlar någon aspekt av svenskämnet.
 • Skönlitterära texter, författade av såväl kvinnor som män, inom genrerna prosa, lyrik och dramatik. Litteraturvetenskapligt inriktad analys av stilmedel och berättartekniska grepp. Litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg.
 • Det svenska språkets ursprung, historiska utveckling och släktskapsförhållanden. Språkförändring.

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK  

Kontaktperson Stina Gardestrand och Annalena Börjesson

Ämnet ger elever med annat modersmål än svenska möjlighet att utveckla sin kommunikativa språkförmåga. Ett rikt språk är en förutsättning för att inhämta ny kunskap, klara vidare studier och ta aktiv del i samhälls- och arbetslivet. Det är också genom språket som vi uttrycker vår personlighet och interagerar med andra människor i olika situationer. Undervisningen tränar kommunikation i tal och skrift, ordförråd och förmåga att strukturera, referera, värdera och kritiskt granska innehållet i muntligt och skriftlig språk.

Svenska som andraspråk 1 (SVASVA01) 100 poäng
Svenska som andraspråk 1, som bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande.

Svenska som andraspråk 2 (SVASVA02) 100 poäng
Svenska som andraspråk 2, som bygger på kursen svenska som andraspråk 1.

Svenska som andraspråk 3 (SVASVA03) 100 poäng
Svenska som andraspråk 3, som bygger på kursen svenska som andraspråk 2.

SVETS- sammanfogningsteknik  

Kontaktperson Morgan Karlsson

Svetsgrund 1 (SAASVT0) 100 poäng
FT, TE prod, Lärlingar enhet 3, EE industri och VF programmet har förtur om platserna inte räcker.
MMA, MAG OCH TIGSVETSNING i olika svetslägen. Gassvetsning, lödning och gas skärning med oxygen/acetylen. Säkerhetsföreskrifter och arbetsmiljö m.m.

Kälsvets 1 (SAAKÄL01S) 100 poäng
MMA, MAG eller TIG, välj en metod, olika utrustningsmetoder och användningsområde, enklare service och underhåll. Kvalitetsbedömning av svetsresultatet.
Bygger på Svetsgrund 1.

TECKENSPRÅK  

Kontaktperson Sanna Malinin Laihonen

Svenskt teckenspråk för hörande 1 (SVTSVT01) 100 poäng
I kursen tas grunderna i det svenska teckenspråket upp. Du får lära dig allt från handalfabetet till hur man sätter ihop enklare meningar. Kursen vänder sig inte bara till dig som känner att du kan ha behov av att kunna teckenspråk i din vardag utan även till dig som är intresserad av kommunikation på ett mer generellt plan. Eller som ämnesbeskrivningen från Skolverket gör gällande: Kunskaper i svenskt teckenspråk kan dessutom ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och
Ur innehållet:
Handalfabetet, Siffror, Realia, Familjetecken, Djur och natur, Kläder, Frågeord, Månad, år, årstid, Lite av genuina tecken, Bra, bättre, bäst mm. Dövas historia.

TEATER  

Kontaktperson Frida Kvennefeldt

Teater - Scenisk gestaltning (TEASCE01) 100 poäng

Utveckla din spontanitet, kreativitet och samarbetsförmåga. 

Vi arbetar praktiskt med dramaövningar, improvisationer men också med text och dialoger. Vi avslutar kursen med ett uppspel inför publik. 

 • Grundläggande teaterövningar
 • Samarbetsövningar
 • Improvisationer
 • Texthantering
 • Storytelling
 • Scengestaltning

Efter genomgången kurs har du utmanat dig själv och utvecklats som person. Du har blivit säkrare i att tala inför publik.

WEBBTEKNIK  

Kontaktperson Fredrik Einarsson

Webbutveckling 1 (WEBWEU01) 100 poäng
I denna kurs lär du dig att planera och bygga webbplatser med hjälp av HTML/CSS/JavaScript. Du lär dig att skapa webbsidor med god tillgänglighet för människor med olika förutsättningar.

 

KURSER KNUTET TILL PROGRAM  

BA Anläggning

Anläggning stensättning (ANLANG0) 100 poäng
Vid frågor kontakta lärare på ME-skolan.

FT transport

Lastbilsmonterad kran (GOSLAL0) 100 poäng
Vid frågor kontakta Anna-Maria Olsson, CR Utbildning.

NATURESTET-BILD

Bild och form specialisering (BILBIL00S) 100 poäng, för dig som går i åk 2
Du tränar upp din förmåga att arbeta nytänkande, idérikt och med personligt uttryck samt att arbeta i kreativa konstnärliga processer. Du fördjupar din uttrycksförmåga och hantverksskicklighet i både traditionella och modernare två- och tredimensionella bildtekniker. I kursen ingår också att du ställer ut och presenterar färdiga arbeten.

Formgivning 1 (FOMFOR 01S) 100 poäng, för dig som går i åk 1
Är en kurs för dig som är intresserad av färg, form och design. Du får jobba med formgivning både på ett konstnärligt och funktionellt sätt. Du och lära dig grundläggande tekniker för bland annat gips, keramik och lera. Ibland jobbar du i projekt från idéarbete och skisser till färdiga produkter eller modeller.

NATURESTET-MUSIK

Gehörs- och musiklära 1 (MUIGEH01) 100 poäng, för dig som går åk 1
I kursen får du både teoretisk kunskap om musikens uppbyggnad och möjlighet att praktiskt tillämpa denna kunskap. Kursen innehåller grundläggande musikteori och du får träning i att utveckla ditt gehör. Kunskaper som är bra att ha om du t.ex. vill skriva egna låtar, spela efter noter, improvisera eller planka en låt. Kursen ger dig också en bra grund för att tillgodogöra dig de andra musikkurser du läser. Såsom instrument/sång, ensemble, kör m.fl. 

Gehörs- och musiklära 2 (MUIGEH02) 100 poäng, för dig som går i åk 2
Kursen syftar till att du skall fördjupa dina kunskaper i musikteori, gehörsträning, arrangering/komposition och musikalisk analys i olika musikstilar.
Du kommer att få en djupare förståelse för hur olika musik är uppbyggd.
Du får t ex planka låtar, skriva flerstämmiga arrangemang, lära dig hur man får musik att låta som en viss musikstil och hur man skriver för speciella instrument.
Du får också öva dig i att bli en skickligare notläsare.

2023-12-05    Jonas Mollberg   
Dela:


Varbergs kommun logotype

© 2023 Peder Skrivares skola
Dataskyddsförordningen, GDPR | Varbergs kommun
Tillgänglighetsredogörelse


En kaka

PS webbplats använder cookies. Dessa används för att webbplatsen skall fungera korrekt och för att vi skall se hur webbplatsen används. Godkänner du att vi använder cookies? Läs mer om vilka cookies vi använder...

JA  NEJ